Algemene voorwaarden

Door het bezoeken van www.Voetbaldistrict.nl (“Voetbaldistrict.nl”) gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn bedoelt om er voor te zorgen dat Voetbaldistrict.nl voor iedereen werkt. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van Voetbaldistrict.nl. Maak geen gebruik van Voetbaldistrict.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert.

 

Bedrijfsgegevens

De dienst Voetbaldistrict.nl wordt geleverd door:
WebwinkelCompany B.V.
Ekkersrijt 1329
5692 AJ Son (Eindhoven)
(geen bezoekadres)
T: +31 499 21 92 38
E: info@voetbaldistrict.nl 

KvK nummer: 71329676
BTW nummer: NL858672558B01

 

Aansprakelijkheid
Voetbaldistrict.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Tevens kunnen wij geen garantie geven over de nauwkeurigheid, veiligheid of rechtmatigheid van advertenties die door derden zijn geplaatst.

De informatie die door Voetbaldistrict.nl zelf op de www.Voetbaldistrict.nl is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Voetbaldistrict.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.


Misbruik
Middels “Klacht indienen” bij de advertentie kunt u Voetbaldistrict.nl erop attent maken dat op de website content is geplaatst die onder deze voorwaarden niet is toegestaan. Naast de reden, moet u het klachtenformulier ook aangeven wat uw e-mailadres is.

U erkent dat Voetbaldistrict.nl uw melding mag doorsturen aan de gebruiker die content op de website heeft geplaatst. Echter zijn wij op geen enkele manier betrokken bij een eventueel geschil tussen u beiden.


Rechten/verplichtingen Voetbaldistrict.nl
Voetbaldistrict.nl zal de gebruiker gedurende het gebruik van de website advertentieruimte verlenen. De gebruiker kan met behulp van een E-mailadres en wachtwoord gebruik maken van de advertentieruimte.

Voetbaldistrict.nl heeft het recht de programmatuur van de advertentieruimte van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Voetbaldistrict.nl is niet gehouden tot enige vergoeding bij het aanpassen van de advertentieruimte.

Voetbaldistrict.nl behoudt zich ten allen tijde het recht voor een product of dienst voor de advertentieruimte te weigeren en van de advertentieruimte te verwijderen dan wel te verplaatsen indien dit, naar uitsluitend oordeel van Voetbaldistrict.nl, niet in overeenstemming is met de doelstelling van de advertentieruimte. Hieronder vallen onder meer artikelen die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren, artikelen waarvan de verkoop rechten van derden schendt (zoals intellectueel eigendom), levende dieren, voedsel, alcoholische dranken, sigaretten, drugs, gestolen goederen, vuurwapens en explosieven. In geval van twijfel of een bepaald product of dienst op de advertentieruimte aangeboden kan worden, kan de gebruiker per e-mail Voetbaldistrict.nl vragen over de op de advertentieruimte toegelaten producten of diensten.

Voetbaldistrict.nl behoudt zich te allen tijde, zonder opgaaf van reden, het recht voor een gebruiker de toegang tot de website of dienst te weren door een gebruikersaccount te verwijderen en/of te blokkeren.


Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens deze voorwaarden of ter beschikking gestelde programmatuur waaronder de advertentieruimte, handleidingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Voetbaldistrict.nl. De gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend  en voor het overige zal de gebruiker de advertentieruimte of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.


Betaalwijzen
Het plaatsen van advertenties is geheel gratis. Op dit moment zijn er geen kosten verbonden aan het plaatsen van een advertentie.


Privacy
Gebruiker stemt in met een geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten einde de Overeenkomst met Voetbaldistrict.nl uit te kunnen voeren.


Vrijwaring
De adverteerder draagt er zorg voor dat de inhoud van de advertentie (tekst en foto’s) en of de aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, alsmede dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn en voort voldoen aan de bedoelde regels van Voetbaldistrict.nl

De adverteerder vrijwaart Voetbaldistrict.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan bovengenoemde. De adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Voetbaldistrict.nl moeten worden gemaakt.


Beveiliging
Voetbaldistrict.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Echter is Voetbaldistrict.nl niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van Voetbaldistrict.nl wordt gemaakt.