Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier is gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Hoewel Voetbaldistrict.nl zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. 

Voetbaldistrict.nl ziet derhalve af van elke aansprakelijkheid. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreidt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voetbaldistrict.nl 

Voetbaldistrict.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Tevens kan Voetbaldistrict.nl niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden op derden sites die verwijzen naar deze site. 

Voetbaldistrict.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. Voetbaldistrict.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden. 

Voetbaldistrict.nl is te allen tijde gerechtigd deze website en de daarin opgenomen informatie zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Voetbaldistrict.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de site.